jueves, 27 de abril de 2017

Pepita, Eliseo. Un barco máis ca centenarioA Asociación Sueste vén de editar o libro “Pepita, Eliseo… Un barco máis ca centenario”, escrito por Pablo Martínez, membro desta entidade quen indagou na construción e evolución do buque insignia de Sueste. Esta publicación foi subvencionada cunha achega do Departamento de Cultura da Deputación Provincial de Pontevedra ao abeiro das axudas á entidades sen ánimo de lucro, no programa “Ano Castelao” e de dinamización do galego, edición 2016. O libro, de máis de 140 páxinas, con moitas fotografías, algunhas inéditas, cedidas por varios colaboradores e arquivos, estuda as diversas etapas polas que pasou o galeón Eliseo dende a súa botadura ata o seu traspaso á Asociación Sueste. 

O “Eliseo” é unha embarcación que ten, hoxe en día, 109 anos. Foi botado no 1908, que o fai un dos máis antigos que prestan aínda servizo Os galeóns foron barcos de transporte nas rías galegas e cunhas características especiais que os fixeron moi axeitados para as función que tiñan que desenvolver. Este veleiro de Sueste, de 11,20 metros eslora entre perpendiculares por 3,70 metros de manga, é unha desas embarcacións que se fixeron tan coñecidas e tan entrañables, en moitos casos, polas diferentes vilas ribeirás. Realizou os seus traballos principalmente nas rías de Muros – Noia e Arousa, adicándose ao longo da súa andaina ao transporte de todo tipo de mercadorías. Hoxe, e despois da súa recuperación por Sueste, está destinado a ofrecer actividades recreativas, deportivas e pedagóxicas. Son moitos grupos os que teñen navegado nel: colexios, institutos, escolas-taller, asociación, afeccionados, turistas…

O libro será distribuído pola propia Asociación Sueste. Os ingresos obtidos pola súa venda van dirixidos a sufragar os gastos de conservación e mantemento do “Eliseo” e outras actividades.

viernes, 3 de febrero de 2017

Cervo impulsa la creación de una escuela de carpintería de ribera.

La Voz de Galicia-Cervo impulsa la creación de una escuela de carpintería de ribera.Cervo impulsa la creación de una escuela de carpintería de ribera.
El regidor cree que es una oportunidad de divulgar esta tradición

 MARÍA CUADRADO
CERVO / LA VOZ 03/02/2017 05:00

Conscientes de la importancia que en su día tuvo la carpintería de ribera en el municipio y del potencial de divulgar esta tradición, el Concello de Cervo perfila un proyecto para poner en macha una escuela o un centro de formación centrado en la carpintería de ribera. El proyecto figura entre los inmediatos que aborda el equipo de gobierno y ya ha sido planteado y analizado en comisión de gobierno. Frente a las trabas para impulsar otros proyectos relacionados con este sector, el Ayuntamiento da un paso al frente, asume el reto como propio y plantea crear una escuela.«Temos a tradición, a única carpintería en activo e tamén a un profesional que vive intensamente o seu oficio (por Francisco Frá). Perder todo este traballo e este legado sería imperdoable. A idea do Concello é potenciar esa tradición e ese patrimonio. Ver como desenvolver o proxecto é no que estamos centrados agora mesmo», explica el alcalde, Alfonso Villares.

Visitas turísticas
«A xente que participa nas visitas sae encantada despois de coñecer a carpintería e de escoitar as explicacións de Francisco Frá. Iso non pode pasar desapercibido para o Concello porque non podemos esquencer que, noutro nivel diferente a Sargadelos, a carpintería de ribeira tivo un peso moi importante no noso municipio. É unha aposta municipal que plantexamos con absoluta certeza e claridade», explica el regidor, quien cree que ese proyecto se podría completar con visitas y otras actividades.

Desde el Concello destacan el valor de la carpintería de ribera de Francisco Frá Rico, que resiste en San Cibrao. Es también un punto de referencia para las visitas turísticas, uno de los reclamos de la comarca. Siete generaciones han mantenido durante más de dos siglos este negocio.En San Cibrao continúa activa la carpintería de Francisco Frá, con más de dos siglos

sábado, 21 de enero de 2017

Manifesto respecto á resolución de Patrimonio.

MANIFESTO DA ASOCIACIÓN SUESTE RESPECTO Á RESOLUCIÓN DE PATRIMONIO DE GALICIA EN RELACIÓN AOS ESTALEIROS DE CASQUEIRO E CALRAGHO.


A publicación no DOG, do día 13 de xaneiro, da resolución do 23 de decembro de 2016 da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, polo que se propón a incoación do procedemento de inclusión no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia, do conxunto dos estaleiros de Casqueiro-Calragho, no termo municipal de Moaña, vén amosar que a postura da Asociación Sueste, a cal leva defendendo dende o primeiro momento en que se proxectou o paseo de A Seara, era correcta e coherente.

A asociación Sueste avogou sempre pola supervivencia e conservación do conxunto dos dous estaleiros por mor do seu valor etnográfico. Nunca quixo ofrecer unha oposición gratuíta e partidista ao paseo, só a movía o interese de manter en pé uns talleres nos que se construíron moitas embarcacións, algunhas aínda en activo. Explicamos, nas poucas ocasións que nos deron a oportunidade de poder facelo, que estas edificacións tiñan un valor que as facía merecedoras de seren conservadas.

Visto o cariz que estaban tomando as cousas (manifestacións en contra da conservación dos estaleiros, descoñecemento da situación legal dos terreos onde se asentan os talleres por parte de moitas das persoas que se opuñan á rehabilitación destes, malas palabras e inimizades entre veciños, e un longo etcétera), a asociación Sueste, despois de estudar e analizar a situación, decide, o día 3 de maio de 2016, solicitar o inicio de incoación de expediente de inventariado, segundo a lei 8/1995, de 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia. Posteriormente, entrou en vigor a actual 5/2016, que é na que se basea o nivel actual de protección dos estaleiros. Foi unha mágoa que, por certos intereses alleos que sospeitamos cales poden ser, non se chegara a un consenso para poder levar a cabo o paseo demandado de A Seara e a conservación dos estaleiros que utiliza a nosa asociación.
A resolución ditada pola directora xeral de Patrimonio aplica de forma clara o articulado da lei 5/2016, do 4 de maio, na que se recoñece explicitamente que “para os efectos da súa posible declaración de interese cultural ou catalogación presúmese o valor etnolóxico dos seguintes bens sempre que conserven de forma suficiente a súa integridade formal e construtiva e os aspectos característicos que determinan a súa autenticidade:... as fábricas de salgadura, as carpintarías de ribeira e as embarcacións tradicionais do litoral e dos ríos de Galicia”.
Hai varios aspectos a resaltar na resolución:

1.- Por suposto, o recoñecemento da importancia etnográfica e histórica das carpintarías de Casqueiro e Calragho cando menciona: “Cómpre ter en conta que a construción de embarcacións de madeira ou a carpintaría de ribeira é unha actividade tradicional de indubidable interese cultural antropolóxico e etnolóxico”.

2.- Hai un recoñecemento do uso do estaleiro de Calragho como sede da asociación Sueste para mantemento, reparación e garda das súas embarcacións.

3.- Que “o obxectivo principal da protección é permitir a conservación da actividade de carpintaría de ribeira... ... o seu coñecemento e posta en valor a través das actividades culturais relacionadas coa historia, produción e sistemas relacionados coa construción de embarcacións e a cultura mariñeira de Moaña e o Morrazo en xeral.

4.- Poden admitirse e “son recomendables como actividades de salvagarda dos valores culturais etnolóxicos asociados, os que supoñan a posta en valor e goce patrimonial do espazo etnolóxico e contribúan á consecución destes fins.

5.- O contorno de protección non se circunscribe unicamente ás referidas construcións senón a todo un espazo máis amplo que contempla dende a Casa do Mar ata onde se atopaba o estaleiro de Eusebio (eirado do ferreiro) e dende a rúa Concepción Arenal ata rebasar as anguías de suba e baixada das embarcacións.

6.- Un aspecto moi importante que tamén recolle a devandita resolución é ( a pesar do que algúns puideran dicir de que Sueste se opuña ao uso da vivenda que se atopa dentro da concesión pola actual inquilina) o recoñecemento coma vivenda do antigo serradoiro.

O nivel de protección que a resolución aplica é o de protección ambiental, que vén ser a conservación dos aspectos máis visibles e evidentes dos bens. É dicir, as carpintarías, como tal, e as anguías. As actuacións autorizables nos bens de protección ambiental resúmense en:

a) As de investigación, mantemento, conservación, consolidación, restauración, rehabilitación e reestruturación parcial ou total.

b) As de ampliación sempre que non supoñan un deterioro ou destrución dos valores culturais que aconsellaron a súa protección.

A consecución deste obxectivo, abandeirado pola Asociación Sueste, non é un éxito exclusivo desta senón do importantísimo apoio e colaboración de varias entidades, organismos e moitas persoas que dende o primeiro momento cooperaron para chegar a este valioso logro: o actual goberno municipal de Moaña que sempre nos apoiou na defensa destes valores patrimoniais, a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial – Culturmar e todas as asociación englobadas nela que nos acompañou nalgunhas difíciles entrevistas, a Asociación de Veciños de Praia – Moaña quen sen renunciar ao paseo marítimo consideraron que estas construcións engrandecerían a obra, a Federación de Asociacións Veciñais de Moaña quen solicitou ao Pleno Municipal, en decembro de 2013, a posta en valor e musealización das carpintarías de ribeira de Casqueiro e Calragho, e a un número considerable de persoas que nos fixeron chegar os seus ánimos.

Sueste cre que é o momento das palabras, do debate sereno e argumentado; non dos balbordos, dos desafíos, dos insultos entre veciños . É o momento da procura de solucións pactadas e consensuadas para darlle saída a un paseo de A Seara digno, contemplando a conservación e rehabilitación das carpintarías de Casqueiro e de Calragho como un valor engadido.

En Moaña, a 18 de xaneiro de 2016

A Xunta Directiva da Asociación Sueste.

viernes, 13 de enero de 2017

Unha boa nova.Un gran paso a diante na conservación dos estaleiros da Seara, no dia de hoxe saíu publicado no DOG o inicio do procedemento para incluír no Catalogo do patrimonio cultural de Galicia como bens inmobles coa categoría de lugar de valor etnolóxico, o conxunto dos estaleiros de Casqueiro e Calragho.
Unha moi boa nova para todos os que levamos anos loitando pola conservación dos estaleiros de ribeira.

"RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se propone la incoación del procedimiento de inclusión en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia, del conjunto de los astilleros de Casqueiro-Calragho, sitos en la parroquia de San Martiño de Moaña, en el término municipal de Moaña."

DOG - Nº 9 Viernes, 13 de enero de 2017


Contorno de protección proposto por Patrimonio.viernes, 23 de septiembre de 2016

Novos usos para os nosos vellos barcosNovos usos para os nosos vellos barcos organizados pola Asociación Sueste, co patrocinio da Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia, levaranse a cabo uns talleres dirixidos a moz@s de entre 16 e 35 anos os próximos días 1 e 8 de outubro, nos estaleiros de Casqueiro e de Carlagho da Asociación Sueste, rúa Concepción Arenal, Moaña , as actividades serán: 

  • Recoñecer as embarcacións tradicionais galegas.
  • Coñecer una carpintaría de ribeira, por dentro.
  • Aprender os nós máis necesarios nas embarcacións.
  • Nocións teóricas de navegación.
  • Obradoiro de maquetas (medios cascos).

O horario será o seguinte:
Mañás:
10,00 – 13,30 horas
Tardes:
16,00 – 20,00 horas

A participación no mesmo e de balde.

Anotaranse por orde de inscrición. Poderase facer en asociacionsueste@gmail.com ou os sábados pola tarde, no estaleiro de Carlagho. Indícanos os teus datos: nome, idade, dirección, teléfono de contacto.